23-12-08

WWF: blijf bij kurk! -- stick with cork!

Voor- en tegenstanders van andere afsluitmiddelen dan kurk voor wijnflessen zullen het wel nooit eens worden. Er is al zoveel over gezegd dat elke discussie daarover al snel in pseudo-wetenschappelijke clichés vervalt.

Nu krijgt het debat er plotseling een speler bij, zij het uit eerder onverwachte hoek.
Het World Wildlife Fund (WWF) legt in een splinternieuwe BBC-documentaire uit dat de achteruitgang van wijnkurken wel eens ernstige milieugevolgen kan hebben.

Wereldwijd wordt in zeven landen wijnkurk gekweekt en geproduceerd. Die kurkbossen zijn slechts in stand gehouden omwille van hun economisch belang, zegt het WWF. En net daar wringt het schoentje.

De biodiversiteit van de kurkbossen in Portugal is zo groot, aldus het WWF, dat op 0,1 hectare meer dan 100 beschermde planten- en dierensoorten voorkomen. Bijna 33% van de landoppervlakte in Portugal is begroeid met kurkbos.
Zwarte ooievaars en de gelaarsde arend leven uitsluitend in die kurkbossen. Ook de zeldzame Iberische lynx, de meest bedreigde kat ter wereld, leeft alleen daar in die wouden.

Metalen, glazen en synthetische flesafsluiters nemen momenteel 20% van de wereldwijde flessenwijnhandel voor hun rekening.Assistent documentairemaker Paul Morrison en hoofd van de mediterrane Forest Unit van het WWF, Nora Berramouhni, waarschuwen: een fles zonder echte kurk kopen kan gevolgen hebben.

Achteruitgang van het economische belang van de kurkwouden zal langzame verdwijning van de kurkeik tot gevolg hebben, met landschapsdegradatie als eerste resultaat en met het verdwijnen van zeldzame planten en dieren als finaal gevolg.

De kurkindustrie heeft er een bondgenoot bij.

Ik ben benieuwd naar die documentaire. Ik zou graag zien hoe de industrie omgaat met die rijke fauna en flora. Ik bedoel hier niets mee. Gewoon nieuwsgierig.


Those in favor and those against wine bottle closures other than cork will probably never agree on the subject. So much has been said that every discussion on the matter quickly degrades into pseudo scientific cliché.

Now another player joins the debate, be it from a rather unexpected angle.
The World Wildlife Fund (WWF) explains, in a brand new BBC documentary, that the decline of wine cork might have serious consequences for the environment.

Worldwide, seven countries grow and produce wine cork. These cork forests have survived solely because of their economic interest, states the WWF. And that's where it gets tricky.

The biodiversity in the Portuguese cork forests is so important, still according to the WWF, that over 100 certified plants and animals are found on as little as 0,1 hectare. Almost 33% of Portugal's land mass is covered with cork woods.Black storks and booted eagles live exclusively in those cork forests. Just like the secretive Iberian lynx, the most threatened cat in the world.

Metal, glass or synthetic bottle closures account for more than 20% of all bottled wine sold around the world.
Assistant documentary maker, Paul Morrison, and Nora Berrahmouni, head of the WWF's forest unit for the Mediterranean warn that buying a bottle with anything else than a natural cork, might have consequences.

The decline of the cork forests' economic interest will lead to a gradual disappearance of the cork oak, leading first to landscape degradation and, in the end, to the extinction of rare plants and animals.

The cork industry has a new ally.

I'm curious to see that documentary. I would like to see for myself how the industry treats this rich fauna and flora. I don't mean anything by this. Just curious.

12:15 Gepost door Harry in Wijn - debat | Permalink | Commentaren (1) | Tags: wijn, wine, wwf, bbc, inwine, vlaamse wijngilde, kurk, cork |  Facebook |

Skynet Blog Awards: no food, no wine

Boodschap van Skynet:
Het einde van 2008 nadert met rasse schreden.
We maken van deze feestelijke periode gebruik om de eerste Skynet Blog Awards te organiseren: een verkiezing van de beste blog in elke categorie.
Spijtig genoeg is jouw blog momenteel opgenomen in de rubriek "Andere".
Als je kans wil maken op een nominatie, is het nodig om die categorie te wijzigen.

De lijst van categoriën is lang, maar voorziet niets op het vlak van wijn of gastronomie. Omwille van de gegevensintegriteit heb ik hem dus onder "Andere" moeten catalogeren. Nochtans is dit niet de enige wijnblog???
Niet erg, want deze blog heeft niet de pretentie een award te verdienen.


 

Message from Skynet (translated):
The end of 2008 is rapidly approaching.
During this festive season we organize the first Skynet Blog Awards: an election of the best blog in every category.
It's a pity that your blog is filed under "Other"
.
If you wish to compete for a nomination, than you will have to modify the category.

De category list is long. But wine or gastronomy are nowhere to be found in it.
In order to comply with the principle of data integrity, I have filed my blog under "Other". Still, this is not the only wine blog, is it???
No big deal: this blog has no pretention whatsoever with regard to an award.

 

12:02 Gepost door Harry in Web | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blog, awards, skynet, wijn, wine, inwine, vlaamse wijngilde |  Facebook |

11-12-08

Grand Cru Classé - St-Emilion

Zondag 14 december 2008. Leden van de Vlaamse Wijngilde vzw die tijdig inschreven en de luttele 6 euro bijdrage betaalden, kunnen 2 jaargangen van 32 Grand Cru Classés van St-Emilion proeven. De kastelen zijn allen in persoon vertegenwoordigd. Een huzarenstukje dat doorgaat in De Lozen Boer te Lochristi. Als dat geen goed motief is om lid te worden van de Vlaamse Wijngilde !
Meer detail op de nationale website


Sunday, december 14,2008. Members of the Flemish Wine Tasters Guild who registered in time and paid the ridiculously low fare of 6 euro, will be able to taste 2 vintages of 32 Grand Cru Classé estates from St-Emilion. All of the chateaux are represented in person. This exceptional event takes place at De Lozen Boer in Lochristi, Belgium. If that's not a motif to join the Vlaamse Wijngilde !

26-11-08

Pesticides versus bio

SproeihelicopterIk moet straks het decembernummer van Test Aankoop gaan halen, want de pers staat er bol van: pesticiden gevonden in 4 van 17 geteste biowijnen en in 8 van de 17 geteste andere wijnen.

Voor wie al met vooroordelen rondloopt, alleszins een extra reden om bio af te doen als kwakzalverij en bedrog.

Reden voor paniek? Of goed nieuws?

De titel had immers ook anders kunnen luiden: 50% minder pesticiden in wijn met biolabel.

Is een biolabel nog te makkelijk te krijgen? Is een biolabel niet meer dan een marketinginstrument?

Zullen we op ons wit strijdros springen en als de nieuwe Don Quichote de sproeihelikopters te lijf gaan die een halve hectare van elke aanpalende wijngaard gratis laten delen in hun vrijgevigheid?

Of concluderen we maar dat kleinschalige intensieve landbouw en grootdistributie niet echt synoniem zijn?

Want er zijn wijnbouwers die het zonder biolabel doen. "Het", dat is dan wijn maken met minimale inzet van chemische middelen, of zelfs zonder. Die vind je niet in de supermarkt, wel bij de gespecialiseerde handel.

Zit er dan gegarandeerd geen spoor van iets vies in? Het zal wel niet, maar als het nog wat minder is dan wat Test Aankoop nu aankaart...
Wordt vervolgd...
_______________________________________

Remind me to go and get Test Aankoop's (consumer magazine) December edition after work, since it's all over the press today: pesticides have been found in 4 out of 17 tested bio wines and in 8 out of 17 tested others.

The prejudiced will - again - find some motif to discard bio wines and bio wineries as fraud and quacks.

Is there reason to panic? Or is this good news?
The header could have been different: 50% less pesticides in wine carrying a biolabel.

Are bio labels still too easy to get? Are they nothing but just another marketing tool? Shall we mount our white horse and go battle the spray helicopters that let half an acre of every neighbouring vineyard share in their generosity?

Or shall we conclude that small scale, intensive agriculture and large scale distribution are not really synonymous? It is true, there are wineries that do it without bio label. "It" being making wine with minimal, or sometimes zero, use of chemicals. Those are not sold in supermarkets, you'll find them at specialised retailers. Are they guaranteed not to contain any trace of something filthy then? Probably not, I suppose, but if it's any less than wat the consumer magazine Test Aankoop has found...
To be continued...

21-11-08

Oogstverslagen - Harvest reports

Grapes_mildewHet is weer eind november. Natte bruine bladeren vallen op de grond. Verslagen over oogst en vinificatie vallen in de mailbox.
Soms met heel preciese en informatieve inhoud. Soms ook hemeltergend veralgemenend en nietszeggend.

Van de tweede soort las ik net een best grappig voorbeeld. De auteur beschrijft eerst hoe koud en nat het voorjaar en de zomer in Europa wel waren. En hoe dat coulure en meeldauw meebracht.

Tot hiertoe niets aan de hand. Maar dan komt het, want de auteur gaat verder als volgt. Vrijwel overal in Europa werd het in september mooi weer. Wie lang genoeg durfde wachten met oogsten, die haalde gezonde druiven binnen.

Wacht een moment...Geloofd zij de Heer! Sproeien en panikeren is voor niets goed, gewoon wachten en de druiven genezen vanzelf van hun ziektes.

Heeft een wijnbouwer mij onlangs niet gezegd dat hij zijn ganse Cinsault-oogst kwijtgeraakt is aan ziekte en rot?
Die is duidelijk nog niet klaar voor echte wijnbouw. Hij had gewoon langer moeten wachten...tot volgend jaar september misschien?

Er zijn berichten over zowel schitterend als totaal verwaterde oogst in 2008. De jaargang "slecht" noemen, zou een even domme veralgemening zijn als het karikaturale voorbeeld hierboven.

Maar wat mij echt beangstigt, is dat woorden als "slecht" of "problematisch" blijkbaar uit ons vocabularium moeten geweerd worden.
Dat wij, om politiek correct te blijven tegenover de handel of de producenten zouden moeten vervallen in nietszeggende veralgemening.
Durven we onszelf objectieve wijnliefhebbers blijven noemen als we die weg inslaan?


Just like every other november. Wet brown leaves drop to cover the soil. Harvest and vinification reports drop into the mailbox.
Some very concise and full of valuable information. Some outrageously generalizing and meaningless.

A quite funny case of the latter kind hit my mailbox yesterday.
The author fist describes how the cold and damp spring and summer led to diseases like shatter and mildew in Europe.

Nothing wrong so far, but then the author goes on as follows.
Almost all over Europe, September brought on fine weather. Those who took the risk and waited long enough, were able to bring in healthy grapes.
Now wait a moment...Praise the Lord! There's absolutely no use in sprinkling or worrying: just wait and your grapes will recover from their diseases.

Now wasn't there a winegrower who told me that he'd lost all of his Cinsault to rot and disease?
Obviously the man isn't ready to be a real winegrower. He should have waited longer...until september next year perhaps?

There are reports on fantastic harvests as well as on flooded vineyards in 2008. Qualifying the 2008 vintage as "bad" would be as dum a generalization as the one in the caricatural example above.

But seriously, what scares me is that we are expected to skip words like "bad" or "problematic" from our vocabulary.
That, in order to remain politically correct towards retailers and producers, we should start writing hollow and generalizing phrases instead.
How can we keep calling ourselves objective wine enthusiasts, once we've taken that road?

13-11-08

Heavy metal WINE

HeavyMetalWie bij Heavy Metal aan wijdbeens headbangende rockers denkt, die moet zijn horizonten nu verbreden. Daarvoor zorgt een 24 bladzijden tellend voorlopig wetenschappelijk verslag in Chemistry Central Journal. Volgens Declan Naughton en Andrea Petróczi van Kingston University in Londen bevat wijn te veel zware metalen.
Dertien wijnen uit diverse landen werden getest. Italië, Brazilië en Argentinië ontspringen de dans: in de onderzochte wijnen uit die landen werd geen onrustwekkende hoeveelheid metaal gevonden. Een gelukstreffer?

Nu we net dachten dat het antioxidatieve effect van wijn ons het eeuwige leven ging schenken, komt men ons vertellen dat wijn oxidatieschade kan veroorzaken.

Ik moet daar vanavond eens diep over nadenken, bij een goed glas wijn.

Bent u ongerust? Of helemaal niet? Laat je reactie hier achter. Ik ben nieuwsgierig. 


 If the words Heavy Metal make you think of straddle-legged headbanging rockers, you'll need to adjust the image a bit. Why? Because of a 24 pages long provisional scientific report published in Chemistry Central Journal. According to Declan Naughton en Andrea Petróczi of Kingston University in London, wine contains too much heavy metal. Thirteen wines from different countries have been tested. Italy, Brasil and Argentina got off the hook: no worrisome quantities of metal in the tested wines from these countries. A lucky stroke?

Just now that we thought that the antioxidative effect of wine would lead us into eternal life, these scientists come and tell us that wine can cause oxidative dammage.

I'll need to give this some thought tonight, with a nice glass of wine.

Are you worried? Or not at all. Post your reactions here, I'm interested.

16:41 Gepost door Harry in Wijn - debat | Permalink | Commentaren (0) | Tags: metal, metaal, vin, wijn, wine, vlaamse wijngilde, inwine |  Facebook |

25-09-08

The Wine Pod

Op de Wine 2.0 beurs in New York werd vorige week de WinePod voorgsteld.
Zeker eens kijken op die website!
Gaat iedereen nu zijn eigen wijn maken?
Nog niet in Europa, want voorlopig is het pakket alleen in de VS beschikbaar.

Eigenlijk koop je een alles-in-een vinificatietoestel en een opvolgingssoftware voor je PC. En liefst ook meteen de druiven, want bij ProVina in San José (Californië) hebben ze echt het gat in de markt gevonden. Naar eigen zeggen toch.

Meteen ook een waarschuwing vanwege ProVina. Als je "natuurwijn" zou willen maken, bijvoorbeeld zonder sulfiet, dan is dat op eigen risico. Het is af te raden "om de eenvoudige redenen dat wijnen zonder sulfiet niet zo genietbaar zijn als wijnen met sulfiet". O ja, je kan ook tannines en "specialiteiten" kopen om bij je wijn te voegen.

Zeg nu zelf: wie staat er niet te popelen om dit in huis te halen? Juist, ja. Ik ook niet.


Last week, at the New York Wine 2.0 fair, the WinePod was introduced.
Be sure to go and have a look at their website!
Will everybody be making their own wine in a while then?
Not yet in Europe anyway, at the moment the package is available in the US only.

In fact you buy an all-in-one vinification device and some monitoring software for your PC. And, why not, the grapes too. Because San Jose (CA) based ProVina has really hit the hole in the market. According to them anyway

ProVina adds an explicite warning though. If you were thinking of making "natural wine", leaving out the SO2 i.e, then you're working on your own risk. Those practices are discouraged "because wines without SO2 are simply not as palatable as wines with SO2". And, oh yes, add some tannines and other "specialties" while you're at it. It's all for sale;

Now, who's not jumping around impatiently to get their hands on this? Right. Me neither.