26-12-08

Christmas = Cava ?


De voorbije weken kon je er niet omheen.
In de kranten en tijdschriften, op de radio en op TV, overal duikt het Cava-offensief op.

Elk type circus is goed.

  • Er wordt een vijftal BV's opgetrommeld om 5 fluiten bubbels te proeven met een dubbele opdracht: zeg in welk glas de champagne zit en zeg welk glas je het lekkerst vond. Op één BV na vindt niemand de champagne en niemand vindt de champagne het lekkerst.Algemene conclusie: cava is lekkerder dan champagne.

  • In de krant worden enkele supermarktbubbels naast elkaar gezet. Van een prijsklasse die amper de fles, het etiket, de kurk en de muselet kan dekken. Ook hier is de conclusie: cava is lekkerder dan champagne. Met zelfs als uitdrukkelijk advies erbij: koop dit jaar cava voor de feestdagen. Niks mis met dat soort testen, wel met de veralgemenende conclusie.

  • Eergisteren nog, op de radio, blijkt een presentatrice ook al besmet door het veralgemeningsvirus. Tijdens een telefooninterview herhaalt zij het ook nog eens: cava is lekkerder dan champagne.

Ik ben altijd te vinden voor goede bubbels, of je die nu cava noemt, of Sekt of prosecco of spumante, of champagne, of crémant, of mousseux, of Vonkelwijn of wat dan ook.

Van industriële bubbels gaat na enkele slokken meestal mijn afweersysteem in de startblokken: ik neem dan sipjes in plaats van slokken en knik glimlachend weigerend naar mijn halfvol glas als iemand dat nog wil bijvullen.
Het is altijd een beetje "te" in die gevallen: te zoet, te hard, te zuur, te veel gas, weet ik veel wat er te veel aan is, maar het steekt mij snel tegen.
Goede bubbels daarentegen, daar lust ik altijd nog een glaasje meer van.
En wat cava betreft, ik heb er al hele goede gedronken. Ik heb er altijd in mijn kelder liggen, broederlijk naast flessen champagne, Sekt, spumante en vonkelwijn.

Waar maak ik mij dan weer druk in? In die niet afhoudende tendens om alles ongenuanceerd te veralgemenen, verdorie.
Hoe kan je nu in godsnaam zo'n himalayahoog cliché opzetten als "cava is lekkerder dan champagne"... Weerzinwekkend, gewoon. Volksverlakkerij is het.

Als over een geneesmiddel zou gezegd worden dat het beter is dan een ander, dan gaan consumentenorganisaties en medische instanties in het harnas.
Dan wordt er onderzocht of de persoon die de uitspraak deed, niet is benaderd door de producent van het merk dat hij promoot.
Dan worden er wetenschappelijke en pseudo-wetenschappelijke discussies gevoerd met pro en contra, met case studies die aantonen dat het in gene situatie klopt en in die andere dan weer niet.
En dan is het nog steeds de huis- of andere dokter die een overwogen keuze zal maken.

Maar hier staat de consument er vaak alleen voor. Met de feestdagen drinkt iedereen bubbels, en niet iedereen is elke dag met wijn bezig.
Zo een consument staat zich, met de wanhoop in de ogen, in de supermarkt blind te staren op een goeie honderd meter rekken vol flessen wijn.
Die heeft geen referentiekader waarbinnen hij de schaamteloos ongenuanceerde slogan "koop cava" kan toetsen aan smaak- of kwaliteitskenmerken.
En dan heeft die ook nog gezien in de krant dat het Freixenet of Codorniu moet zijn.

Goed voor de industrie. Erg voor de wijnbouwers die
echt goede bubbels maken.
En zo zielig voor die consument die daar wordt ingeluisd. Met wat minder indoctrinatie had die misschien een beter glas bubbels geschonken op kerstavond.


These past few weeks one could not but see and hear it.
Newspapers, magazines, radio or television, the cava offensive is everywhere.

Any type of circus will do.

* Five local celebrities are asked to taste 5 flutes of bubbly, with a double mission. Point out the champagne and point out which glass you liked best. No one but one person finds the champagne and no one prefers the glass of champagne. General conclusion: cava beats champagne.

* A newspaper lines up some supermarket bubblies. Of a price range that barely covers the bottle, the label, the cork and the muselet. Same conclusion here: cava beats champagne. Followed by an explicit recommandation: buy cava for this year's festive season. There is nothing wrong with this kind of test. It's the generalizing conclusion that hurts.

* The other day, on the radio, a talkshow host proved to be infested by the generalization virus. During a phone interview she repeats it: cava beats champagne.

I'm always in for good bubbly, be it cava or Sekt of prosecco or spumante or champagne or crémant or mousseux or vonkelwijn or whatever.

Industrial bubbly tends to trigger my alarm system. That's when I start taking small sips and kindly refuse a refill, smiling at my half full glass.
There is often a little too much of something: too sweet, too harsh, too much acidity, too much gas, I don't know what it is that makes me step on the brake.
Good bubbly, on the other hand, tends to make me say yes to yet another glass.
As far as cava is concerned, I have had some real good ones. I have some in my cellar at all times, fraternally next to bottles of champagne, Sekt, spumante, and more.

Why the fuzz, then? Well, because of the never ceasing trend of superficial and unmotivated generalization, that is why.
How on earth does one dare to pull up a cliché as high as the himalayas by stating "cava beats champagne"...Repungeant, that is. It's nothing less than pulling the people's leg.

If one were to state that a certain drug is better than an other one, then consumer organizations and medical authorities would start putting on their armour.
They would start investigating whether the person who was so bold to make that statement, hadn' been approached by the producer of the promoted drug.
Scientific and pseudo scientific discussions would be heard, with pros and cons and with case studies proving that the statement is right in one situation and wrong in yet an other one.
And at the end of the race, the choice of one drug or the other would depend on a well balanced decision made by a doctor.

But in this matter, the consumer is often on his own. At Christmas eve, at New Years eve, everybody drinks bubbly. Not just the wine enthusiasts.
The average consumer (what a bad choice of words) is found in super markets, staring undecidedly and in despair at some hundred yards of bottles of wine.
Without a frame of reference, within which they can match the shamelessly launched slogan "buy cava" with elements concerning taste or quality.
And they will have read in the papers that it needs to be Freixenet or Codorniu.

Good for the industry. A pity for the wine makers who are producing real good bubbly.
And a crying shame for those consumers who are being dragged into this. With a little less indoctrination they might have served a better glass of bubbly this Christmas.

23-12-08

WWF: blijf bij kurk! -- stick with cork!

Voor- en tegenstanders van andere afsluitmiddelen dan kurk voor wijnflessen zullen het wel nooit eens worden. Er is al zoveel over gezegd dat elke discussie daarover al snel in pseudo-wetenschappelijke clichés vervalt.

Nu krijgt het debat er plotseling een speler bij, zij het uit eerder onverwachte hoek.
Het World Wildlife Fund (WWF) legt in een splinternieuwe BBC-documentaire uit dat de achteruitgang van wijnkurken wel eens ernstige milieugevolgen kan hebben.

Wereldwijd wordt in zeven landen wijnkurk gekweekt en geproduceerd. Die kurkbossen zijn slechts in stand gehouden omwille van hun economisch belang, zegt het WWF. En net daar wringt het schoentje.

De biodiversiteit van de kurkbossen in Portugal is zo groot, aldus het WWF, dat op 0,1 hectare meer dan 100 beschermde planten- en dierensoorten voorkomen. Bijna 33% van de landoppervlakte in Portugal is begroeid met kurkbos.
Zwarte ooievaars en de gelaarsde arend leven uitsluitend in die kurkbossen. Ook de zeldzame Iberische lynx, de meest bedreigde kat ter wereld, leeft alleen daar in die wouden.

Metalen, glazen en synthetische flesafsluiters nemen momenteel 20% van de wereldwijde flessenwijnhandel voor hun rekening.Assistent documentairemaker Paul Morrison en hoofd van de mediterrane Forest Unit van het WWF, Nora Berramouhni, waarschuwen: een fles zonder echte kurk kopen kan gevolgen hebben.

Achteruitgang van het economische belang van de kurkwouden zal langzame verdwijning van de kurkeik tot gevolg hebben, met landschapsdegradatie als eerste resultaat en met het verdwijnen van zeldzame planten en dieren als finaal gevolg.

De kurkindustrie heeft er een bondgenoot bij.

Ik ben benieuwd naar die documentaire. Ik zou graag zien hoe de industrie omgaat met die rijke fauna en flora. Ik bedoel hier niets mee. Gewoon nieuwsgierig.


Those in favor and those against wine bottle closures other than cork will probably never agree on the subject. So much has been said that every discussion on the matter quickly degrades into pseudo scientific cliché.

Now another player joins the debate, be it from a rather unexpected angle.
The World Wildlife Fund (WWF) explains, in a brand new BBC documentary, that the decline of wine cork might have serious consequences for the environment.

Worldwide, seven countries grow and produce wine cork. These cork forests have survived solely because of their economic interest, states the WWF. And that's where it gets tricky.

The biodiversity in the Portuguese cork forests is so important, still according to the WWF, that over 100 certified plants and animals are found on as little as 0,1 hectare. Almost 33% of Portugal's land mass is covered with cork woods.Black storks and booted eagles live exclusively in those cork forests. Just like the secretive Iberian lynx, the most threatened cat in the world.

Metal, glass or synthetic bottle closures account for more than 20% of all bottled wine sold around the world.
Assistant documentary maker, Paul Morrison, and Nora Berrahmouni, head of the WWF's forest unit for the Mediterranean warn that buying a bottle with anything else than a natural cork, might have consequences.

The decline of the cork forests' economic interest will lead to a gradual disappearance of the cork oak, leading first to landscape degradation and, in the end, to the extinction of rare plants and animals.

The cork industry has a new ally.

I'm curious to see that documentary. I would like to see for myself how the industry treats this rich fauna and flora. I don't mean anything by this. Just curious.

12:15 Gepost door Harry in Wijn - debat | Permalink | Commentaren (1) | Tags: wijn, wine, wwf, bbc, inwine, vlaamse wijngilde, kurk, cork |  Facebook |

09-12-08

Pesticides(2)- Philippe Grafé replies/antwoordt

Engelse vertaling onder de Nederlandse tekst - Origineel bericht in het Frans onderaan
In zijn decembernummer 2008 heeft het consumentenmagazine Test Aankoop 34 wijnen van diverse herkomst en beschikbaar op de Belgische markt geanalyseerd. Doel van de analyse was na te gaan of er eventueel residu’s van pesticiden te vinden zijn in de wijnen, waarvan er 18 een biolabel hadden.

Hoewel hij niet tussen de wijnen met briocertificaat voorkwam, werd de van de druif Regent gemaakte « Butte aux Lièvres 2005 » van Domaine du Chenoy vrij van chemische sporen bevonden.

In analogie heeft het FAVV tijdens de oogst 2008 een analyse gemaakt van de druiven van de variëteit Rondo. Die analyse leverde geen sporen van pesticiden op de druiven op.

Philippe Grafé ziet daarin bevestiging van de doelstelling van het domein: nieuwe druivenvariëteiten gebruiken die meer bestand zijn tegen ziektes. Dat vermindert de nood aan fytosanitaire behandelingen, terwijl er toch witte en rode kwaliteitswijn kan geproduceerd worden.

Philippe Grafé en zijn team zijn er meer en meer van overtuigd dat deze manier van werken de juiste is. Beperkt en efficiënt behandelen krijgt de voorkeur op het behalen van een duur label dat verder geen fundamentele oplossing voor de problematiek biedt.

In een wereld die zich alsmaar meer bewust wordt van de nood aan respect voor het milieu, leveren wij met onze experimenten een bescheiden bijdrage tot een nieuw wijnbouwconcept, aldus het team van Domaine du Chenoy.For the original message in french: see below.
In its December 2008 edition, consumer magazine Test Aankoop analysed 34 wines of different origin, all of which available in Belgium and 18 of which carrying a bio label. The analysis aimed to detect residues of pesticides.

Although not a part of the lot carrying a bio label, the « Butte aux Lièvres 2005 », produced from the Regent varietal by Domaine du Chenoy was found totally without a trace of chemical residue.

In the same line of thought, the Federal Food Security Agency has analysed grapes of the Rondo varietal during the 2008 harvest. Again no trace of pesticides was found on the fruit.

Philippe Grafé feels that these results confirm that his objectives are true. Using new varietals with a higher resistance against diseases reduces the need for phytosanitary treatment, without impacting the potential quality of the white or red wines produced from these grapes.

More than ever, we are convinced of our method's effectiveness, states Philippe Grafé. They privilege limited and efficient treatments, rather than obtaining an expensive label, which carries no contribution to finding practical solutions to the problem.

In a world which is more and more aware of the need of respect towards the environment, experiments like ours help build the road to a new concept in wine growing and wine making, thus conclude the team at Domaine du Chenoy.


Originele boodschap - Original message
Nous avons une information qui, nous en sommes persuadés, vous fera un certain plaisir.

Dans son numéro de décembre 2008, le magazine des consommateurs Test Achat a analysé 34 vins de toutes provenances vendues sur le marché belge (dont 18 avec le label Bio) en vue de vérifier la présence éventuelle de résidus de pesticides.

Bien que ne figurant pas parmi les vins certifiés d'agriculture biologique, nous avons eu la satisfaction d'avoir la confirmation que le cépage Regent « Butte aux Lièvres 2005 » produit au Domaine du Chenoy était exempt de toute trace de produit chimique.

Dans le même ordre d'idée, une analyse de raisins a été effectuée par l'AFSCA pendant les vendanges 2008 sur le cépage Rondo. Cette analyse n'a révélée aucune trace de pesticide sur les fruits.

Ceci confirme la réalité de notre objectif qui est l'utilisation de variétés de vignes nouvelles mieux résistantes aux maladies de manière à limiter au maximum l'utilisation de traitements phytosanitaires tout en produisant des vins rouges et blancs de qualité.

Nous sommes plus que jamais convaincus de la validité de nos méthodes qui privilégient la pratique d'une culture raisonnée et efficace plutôt que l'obtention de label couteux n'apportant pas de solutions pratiques au problème.

Dans un monde de plus en plus sensibilisé au respect de l'environnement, des expériences telles que la nôtre apportent leurs modestes concours à un nouveau concept vitivinicole.

En tout amitié, à bientôt !

Philippe Grafé et son équipe.

21-11-08

Oogstverslagen - Harvest reports

Grapes_mildewHet is weer eind november. Natte bruine bladeren vallen op de grond. Verslagen over oogst en vinificatie vallen in de mailbox.
Soms met heel preciese en informatieve inhoud. Soms ook hemeltergend veralgemenend en nietszeggend.

Van de tweede soort las ik net een best grappig voorbeeld. De auteur beschrijft eerst hoe koud en nat het voorjaar en de zomer in Europa wel waren. En hoe dat coulure en meeldauw meebracht.

Tot hiertoe niets aan de hand. Maar dan komt het, want de auteur gaat verder als volgt. Vrijwel overal in Europa werd het in september mooi weer. Wie lang genoeg durfde wachten met oogsten, die haalde gezonde druiven binnen.

Wacht een moment...Geloofd zij de Heer! Sproeien en panikeren is voor niets goed, gewoon wachten en de druiven genezen vanzelf van hun ziektes.

Heeft een wijnbouwer mij onlangs niet gezegd dat hij zijn ganse Cinsault-oogst kwijtgeraakt is aan ziekte en rot?
Die is duidelijk nog niet klaar voor echte wijnbouw. Hij had gewoon langer moeten wachten...tot volgend jaar september misschien?

Er zijn berichten over zowel schitterend als totaal verwaterde oogst in 2008. De jaargang "slecht" noemen, zou een even domme veralgemening zijn als het karikaturale voorbeeld hierboven.

Maar wat mij echt beangstigt, is dat woorden als "slecht" of "problematisch" blijkbaar uit ons vocabularium moeten geweerd worden.
Dat wij, om politiek correct te blijven tegenover de handel of de producenten zouden moeten vervallen in nietszeggende veralgemening.
Durven we onszelf objectieve wijnliefhebbers blijven noemen als we die weg inslaan?


Just like every other november. Wet brown leaves drop to cover the soil. Harvest and vinification reports drop into the mailbox.
Some very concise and full of valuable information. Some outrageously generalizing and meaningless.

A quite funny case of the latter kind hit my mailbox yesterday.
The author fist describes how the cold and damp spring and summer led to diseases like shatter and mildew in Europe.

Nothing wrong so far, but then the author goes on as follows.
Almost all over Europe, September brought on fine weather. Those who took the risk and waited long enough, were able to bring in healthy grapes.
Now wait a moment...Praise the Lord! There's absolutely no use in sprinkling or worrying: just wait and your grapes will recover from their diseases.

Now wasn't there a winegrower who told me that he'd lost all of his Cinsault to rot and disease?
Obviously the man isn't ready to be a real winegrower. He should have waited longer...until september next year perhaps?

There are reports on fantastic harvests as well as on flooded vineyards in 2008. Qualifying the 2008 vintage as "bad" would be as dum a generalization as the one in the caricatural example above.

But seriously, what scares me is that we are expected to skip words like "bad" or "problematic" from our vocabulary.
That, in order to remain politically correct towards retailers and producers, we should start writing hollow and generalizing phrases instead.
How can we keep calling ourselves objective wine enthusiasts, once we've taken that road?

13-11-08

Heavy metal WINE

HeavyMetalWie bij Heavy Metal aan wijdbeens headbangende rockers denkt, die moet zijn horizonten nu verbreden. Daarvoor zorgt een 24 bladzijden tellend voorlopig wetenschappelijk verslag in Chemistry Central Journal. Volgens Declan Naughton en Andrea Petróczi van Kingston University in Londen bevat wijn te veel zware metalen.
Dertien wijnen uit diverse landen werden getest. Italië, Brazilië en Argentinië ontspringen de dans: in de onderzochte wijnen uit die landen werd geen onrustwekkende hoeveelheid metaal gevonden. Een gelukstreffer?

Nu we net dachten dat het antioxidatieve effect van wijn ons het eeuwige leven ging schenken, komt men ons vertellen dat wijn oxidatieschade kan veroorzaken.

Ik moet daar vanavond eens diep over nadenken, bij een goed glas wijn.

Bent u ongerust? Of helemaal niet? Laat je reactie hier achter. Ik ben nieuwsgierig. 


 If the words Heavy Metal make you think of straddle-legged headbanging rockers, you'll need to adjust the image a bit. Why? Because of a 24 pages long provisional scientific report published in Chemistry Central Journal. According to Declan Naughton en Andrea Petróczi of Kingston University in London, wine contains too much heavy metal. Thirteen wines from different countries have been tested. Italy, Brasil and Argentina got off the hook: no worrisome quantities of metal in the tested wines from these countries. A lucky stroke?

Just now that we thought that the antioxidative effect of wine would lead us into eternal life, these scientists come and tell us that wine can cause oxidative dammage.

I'll need to give this some thought tonight, with a nice glass of wine.

Are you worried? Or not at all. Post your reactions here, I'm interested.

16:41 Gepost door Harry in Wijn - debat | Permalink | Commentaren (0) | Tags: metal, metaal, vin, wijn, wine, vlaamse wijngilde, inwine |  Facebook |

25-09-08

The Wine Pod

Op de Wine 2.0 beurs in New York werd vorige week de WinePod voorgsteld.
Zeker eens kijken op die website!
Gaat iedereen nu zijn eigen wijn maken?
Nog niet in Europa, want voorlopig is het pakket alleen in de VS beschikbaar.

Eigenlijk koop je een alles-in-een vinificatietoestel en een opvolgingssoftware voor je PC. En liefst ook meteen de druiven, want bij ProVina in San José (Californië) hebben ze echt het gat in de markt gevonden. Naar eigen zeggen toch.

Meteen ook een waarschuwing vanwege ProVina. Als je "natuurwijn" zou willen maken, bijvoorbeeld zonder sulfiet, dan is dat op eigen risico. Het is af te raden "om de eenvoudige redenen dat wijnen zonder sulfiet niet zo genietbaar zijn als wijnen met sulfiet". O ja, je kan ook tannines en "specialiteiten" kopen om bij je wijn te voegen.

Zeg nu zelf: wie staat er niet te popelen om dit in huis te halen? Juist, ja. Ik ook niet.


Last week, at the New York Wine 2.0 fair, the WinePod was introduced.
Be sure to go and have a look at their website!
Will everybody be making their own wine in a while then?
Not yet in Europe anyway, at the moment the package is available in the US only.

In fact you buy an all-in-one vinification device and some monitoring software for your PC. And, why not, the grapes too. Because San Jose (CA) based ProVina has really hit the hole in the market. According to them anyway

ProVina adds an explicite warning though. If you were thinking of making "natural wine", leaving out the SO2 i.e, then you're working on your own risk. Those practices are discouraged "because wines without SO2 are simply not as palatable as wines with SO2". And, oh yes, add some tannines and other "specialties" while you're at it. It's all for sale;

Now, who's not jumping around impatiently to get their hands on this? Right. Me neither.


 

30-07-08

Finland ["Botlle Shock: scroll down]

map_finland_aland

Bronnen | Sources:The New York Times - The Herald Tribune

In de Baltische Zee tussen Zweden en Finland liggen de beboste Aland eilanden (spreek uit: OH-lund), een autonome regio van Finland.

Fredrik Slotte, een 29-jarige huisdokter heeft daar op een klein perceeltje wat wijndruiven geplant van noordelijke variëteiten. Hij verwacht binnenkort zowat 110 flessen per jaar te gaan produceren: een licht rose schuimwijn (Vin Gris voor de Fransen) en een stille wijn met een robuust karakter. Enfin, een hobby zouden we denken.

Nu is Finland in 1995 opgenomen in de EU, waarbij het door de subsidiebeslissers werd ingedeeld in zones. Terwijl de noordelijke landbouwgebieden recht hebben op rijkelijke subsidies omwille van de ruwe klimaatsituatie, krijgen de zuidelijke gebieden - waaronder de Aland eilanden - veel minder. Maar toch nog te veel volgens de Europese Commissie.

Hoe de Commissie lucht gekregen heeft van Fredrik Slotte's wijnbouwprojectje is niet duidelijk. Maar dat de Commissie er dankbaar gebruik maakt om haar doelstellingen te bereiken, dat is wel duidelijk.

Aangezien Finland door de EU niet als wijnproducerend land erkend is, mag Slotte zijn wijn niet verkopen. Hij geeft hem dan maar weg aan vrienden en kennissen, zegt hij zelf.

Als kers op de taart stelt de Europese Commissie dat, nu het bewezen is dat er zelfs wijnbouw mogelijk is in Finland, de subsidies zouden kunnen teruggeschroefd worden. Helsinki moest toegeven: de landbouwtussenkomsten worden verminderd en Finland blijft een niet wijnproducerend land.

Het gezin Slotte werd er niet echt populair door binnen de kleine landbouwgemeenschap van de Aland eilanden. Dus, vooraleer je zoals Fredrik Slotte, met een druiventros in de hand triomfantelijk op de frontpagina van je lokale krant gaat staan, denk je best even twee keer na.

Wat vind je zelf van dit soort verhalen? Is Europa zijn eigen toekomst aan het verprutsen of hebben de ambtenaren gelijk? Is een hobbywijngaard een objectieve referentie voor beslissingen inzake landbouwsubsidies?


Aland_IslandsSomewhere in the Baltic Sea between Sweden and Finland lie the Aland Islands (pronounced as OH-lund), an autonomous region of Finland.

 

Fredrik Slotte, a 29 years old physician has planted some vines of northern species on a small parcel of land. He expects to produce about 110 bottles a year: a light pink sparkling wine (which the French would call a Vin Gris) and a still wine of robust character. A hobby, one should think.

 

When Finland joined the EU in 1995, the subsidies decision makers divided the country into zones. While the northern agricultural areas are entitled to large subsidies because of the harsh climate, the southern areas – like the Aland islands – are granted a lot less. But still too much, according to the European Commission.

 

How the Commission got wind of Fredrik Slotte’s little vineyard project is not really clear. What’s clear as water though, is that the information came in more than useful for the Commission, allowing it to achieve the goals it had set out regarding subsidies.

 

Since Finland is not considered a wine growing country under European rules, Dr. Slotte may not sell his wine. So he gives it away to friends and family, according to his own words.

 

Cherry on the cake is that the European Commission considers that agriculture subsidies for Finland can be reduced now that it has been proven that even viticulture is not impossible over there. Helsinki has had to give in: as grants will shrink, Finland will remain a non wine growing country.

 

The Slotte family’s popularity has all but increased in the small agricultural community of the Aland islands. So, you’d better think twice before you agree to have your picture, grape in hand, on the front page of your local newspaper, like Fredrik Slotte did three years ago.

 

What is your opinion in this kind of story? Is Europe messing with it’s own future or are the public servants right? Is a hobby vineyard an objective reference in the field of agriculture subsidies?